Privacy beleid van EHBO Vereniging Barneveld

Op 25 mei 2018 verandert de wetgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens. Dit betekent uitbreiding van uw bestaande rechten met betrekking tot de privacy en de beveiliging van jouw gegevens. Graag informeren wij u kort over deze maatregelen.

Aard van de informatieverstrekking
Informatieontvanger stemt erin toe dat hij door informatieverstrekker wordt voorzien van
vertrouwelijke informatie betreffende: presentielijsten en competentielijsten met daarop
persoonsgegevens van de cursisten.
Het doel van het verstrekken van deze informatie is: het kunnen registreren van de aanwezigheid van
cursisten en het al dan niet registreren van de behaalde competenties.

Verwerking gegevens
De presentielijst heeft als doel het door de cursist laten tekenen voor de aanwezigheid bij een
cursus. Op de presentielijst staan uitsluitend de namen van de cursisten. De informatieontvanger
draagt er zorg voor dat hij de presentielijst niet uit het oog verliest en, nadat alle aanwezige cursisten
hebben getekend voor aanwezigheid, deze uit het zicht van de cursist opbergt. Op de
competentielijst staat de naam, het geslacht en de geboortedatum van iedere afzonderlijke cursist.
De informatieontvanger controleert aan de hand van een geldig identiteitsbewijs van de cursist of
het ook die persoon is die aanwezig is en of de gegevens die op de competentielijst staan de juiste
zijn. Naast de identiteitscontrole wordt de competentielijst gebruikt voor de registratie van de
behaalde competenties. De competentielijst bevindt zich nooit in het zicht van de cursisten. Na
afloop van de cursus ontvangt informatieverstrekker een scan van de presentielijst en
competentielijst. De informatieontvanger draagt er zorg voor dan zowel de scan, het email bericht en
de papieren documenten binnen de eisen van de wet AVG worden opgeslagen en de papieren
documenten na 3 maanden professioneel worden vernietigd. Het is de informatieontvanger niet
toegestaan aan de cursisten in welke vorm dan ook aanvullende gegevens te vragen.

EHBO VERENIGING BARNEVELD VERSTREKT UW GEGEVENS NIET AAN DERDEN
EHBO Vereniging Barneveld zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij:
• U hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven.
• Het noodzakelijk is voor de uitvoering van de certificering en hercertificering.
• Deze verstrekking noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen.

BEWAARTERMIJN
EHBO Vereniging Barneveld bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt, tenzij de gegevens langer bewaard moeten worden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals een bewaarplicht).